Aktivnosti u 2005.

Aktivnosti u 2005.

Kampanja „Ddrugi život za otpad, bolji život za nas”, sprovedenajeu osnovnimškolama na teritoriji grada Niša u saradnji sa NVO COOPI. U okviru kampanje promovisan je značaj reciklađe, uštede energije i očuvanje resursa. Učenici su merili količinu otpada u svojim domovima i analizirali sastav prema uputstvima koje smo im napravili. Profesori i učitelji bili su na edukaciji.gde su promovisani projekat i zadaci kampanje. Kao nagradu učenici i njihove osnovne škole dobile su preko stotinak sadnica,kao i priručnike o reciklađi i kompostiranju.

Članovi Zelenog ključa učestvovali su na obukama o pisanju projekata, timskom radu i sl u organizaciji NVO COOPI.